بوطیقا شنبه - دوشنبه - چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

بوطيقا

درباره رساله طراحی مدل رفتار مصرف كنندگان خدمات فایده محور براساس وضعیت آمیختگی ان درجوامع مجازی برند

درباره رساله طراحی مدل رفتار مصرف كنندگان خدمات فایده محور براساس وضعیت آمیختگی ان درجوامع مجازی برند در برنامه بوطیقا

1401/01/28
|
10:22
دسترسی سریع
بوطیقا