عرفان حلقه، طریق یا تخریب

گفتگو با مهدی سالاری نویسنده در برنامه كتاب فرهنگ

1403/03/18
|
00:43

سالاری در این برنامه در مورد عرفان های نوظهور صحبت كرد و گفت :

عرفان حلقه یكی از جریاناتی است كه خیلی سابقه طولانی ندارد و ادعای ابداع كننده این عرفان مبنی بر ایرانی بودن آموزه های غلطی بیش نیست چرا كه آموزه های این عرفان بر اساس تفكر الهی و آموزه های ایرانی اسلامی ندارد. او در ادامه گفت : این نوع عرفان التقاطی است و مردود است. مردم طالب كسب معنویت هستند. برای مردم همیشه معنویت حائز اهمیت هستند. اگر این تفكر درست منتقل نشود ، مردم وارد وادی غلطی خواهند شد. این خطر بزرگی است. انسان عصر صنعت تشنه معنویت هستند اما باید آموزه های درست را به آن ها آموزش دهیم و عرفان درست ایرانی اسلامی كه بر مبنای معرفت و آموزه های الهی است.

دسترسی سریع